Privātuma politika

Privatumo politika ir Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas


Duomenų rinkimas

"XXXpazintys.lt" renkama informacija
1. Naudojantis Svetainėmis, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.
2. "XXXpazintys.lt" turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, o taip pat kitais būdais "XXXpazintys.lt" sukaupta informacija apie Lankytoją.
3. Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainių, o taip pat tiesiog lankantis Svetainėse, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.
4. Anoniminė informacija. "XXXpazintys.lt" renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, "XXXpazintys.lt" renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius "XXXpazintys.lt" tinklo portale norėdama padidinti prisijungusių prie Svetainių lankytojų naršymo kokybę. "XXXpazintys.lt" renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į "XXXpazintys.lt" tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., "FireFox" naršyklė "Windows" operacinėje sistemoje). "XXXpazintys.lt" renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir kitais tikslais. "XXXpazintys.lt" taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. "XXXpazintys.lt" šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.
5. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Lankytojas, tokie kaip vardas, telefonas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. "XXXpazintys.lt" asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainių dalių
Jei Lankytojas nori naudotis Mokamomis Paslaugomis, "XXXpazintys.lt" gali reikalauti, o Lankytojas privalo pateikti tokią informaciją kaip kreditinės kortelės numeris, Lankytojo telefono numeris ir kitokie duomenys. Nesuteikus "XXXpazintys.lt" reikalaujamos informacijos, "XXXpazintys.lt" gali Lankytojui neleisti naudotis tam tikromis Paslaugomis.
6. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su "XXXpazintys.lt", tai "XXXpazintys.lt" gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
7. "XXXpazintys.lt" turi teisę kaupti informaciją apie Lankytoją jam prisijungiant prie tinklo. Ši informacija rodo, kokius tinklapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia "XXXpazintys.lt" tinkle.

Duomenų tvarkymas
1. Paslaugų teikėjas tvarko Vartotojo pateikiamus asmens duomenis, todėl tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo paties Vartotojo. Dažniausiai tvarkomi šie duomenys: Vartotojo vardas, pavardė, slapyvardis, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka(-os), IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vietas , lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, portalo naršymo istorija, šeimyninė padėtis, kreditinės kortelės ir (arba) banko sąskaitos numeris.
2. Paslaugų teikėjas visą anksčiau paminėtą informaciją, sudarančią Vartotojo asmens duomenis, be Vartotojo sutikimo neperduos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga pačios paslaugos teikimo tikslais. Šiuo metu paslaugos teikimo tikslais duomenys teikiami asmenims, teikiantiems mokėjimo paslaugas, bei asmenims, teikiantiems tarnybinės stoties nuomos paslaugas. Šie asmenys, teikdami savo paslaugas, prieina arba gali prieiti prie kai kurios Vartotojo informacijos. Tačiau paslaugų teikėjas užtikrina, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams ir tik tokios apimties, kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.
3. Registruodamasis pažinčių portale Vartotoju ir sutikdamas su šiomis taisyklėmis asmuo išreiškia savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacijos iš XXXpazintys.lt svetainės.
4. Informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio informacija Vartotojui gali būti pateikiama bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos Vartotojo portalui pateiktus duomenis. Dažniausiai tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti naudojami šie duomenys: Vartotojo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, nuotrauka, IP adresas, pomėgiai, susirašinėjimo žinučių turinys, gyvenamoji vieta (adresas), lytis, gimimo data / amžius, prisijungimo ir atsijungimo laikas, svetainės naršymo istorija. Vartotojas turi teisę atšaukti sutikimą gauti minėtą informaciją iš XXXpazintys.lt. Pareiškimas dėl informacijos siuntimo nutraukimo turi būti siunčiamas rekvizituose nurodytu svetainės paslaugų teikėjo elektroniniu paštu arba pasiskambinus telefonu +37064608218.

Duomenų saugojimas
1. Visa Vartotojo registracijos ir naudojimosi pažinčių portalo paslaugomis metu pateikta Vartotojo asmeninė informacija ir kiti duomenys bus saugomas metus po to, kai duomenų subjektas pats pašalina savo duomenis arba nuo paskutinės duomenų subjekto aktyvumo dienos portale. Kai Vartotojas pats pašalina duomenis, jie nustatytą laiką saugomi neaktyvioje duomenų bazėje.
2. Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama "XXXpazintys.lt" Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik "XXXpazintys.lt". "XXXpazintys.lt" pasilieka teisę derinti "XXXpazintys.lt" nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją su trečiaisiais asmenimis, tiek kiek tai neprieštarauja "XXXpazintys.lt" asmens duomenų tvarkymo taisyklėms, "XXXpazintys.lt" naudojimosi taisyklėms ir taikomiems teisės aktams.
3. "XXXpazintys.lt" atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti "cookies" ir "web beacons" (taip vadinami "tinklo šnipai") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą Svetainėse. "XXXpazintys.lt" Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. "XXXpazintys.lt" nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.
4. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta
5. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su lankytoju ir kurią renka "XXXpazintys.lt", gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetainėmis Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.
6. Priemonės kurių gali imtis Lankytojas, siekdamas apsaugoti savo informaciją
7. "XXXpazintys.lt" įspėja, kad Lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip Lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetainėse teikiamomis Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš Lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan. Siekiant riboti nepageidaujamų laiškų siuntimą, "XXXpazintys.lt" blokuoja tam tikrus elektroninius adresus ir domenus, iš kurių neleidžiama siųsti elektroninių laiškų į bet kurio lankytojo, besinaudojančio Svetainėse teikiama elektroninio pašto paslauga, elektroninį paštą.
8. "XXXpazintys.lt" siekia apsaugoti nepilnamečius, besinaudojančius Svetainėmis ir jose teikiamomis Paslaugomis, tačiau "XXXpazintys.lt" neturi jokių galimybių apsaugoti tokių asmenų, po to kai jie palieka Svetaines. "XXXpazintys.lt" prašo Lankytoją perspėti nepilnamečius asmenis, kad naudodamiesi Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, jie nesidalintų savo asmenine informacija su jokiais trečiaisiais asmenimis.
9. "XXXpazintys.lt" atkreipia tėvų dėmesį į galimybes naudotis programine įranga, kuri užkerta galimybes nepilnamečiams asmenims prieiti prie nederamos informacijos internete.

Lankytojo informacijos keitimas ir teisė būti pamirštam
1. Vartotojas turi teisę susipažinti su apie jį surinktais asmens duomenimis ir galimybę ta teise lengvai ir pagrįstais laiko tarpais pasinaudoti, kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir galėtų patikrinti jo teisėtumą
2. Vartotojas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su paslaugų teikėjo tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienus metus. Paslaugų teikėjas, gavęs Vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Vartotojo prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Jei Vartotojas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į paslaugų teikėjas (raštu, elektroniniu paštu, per teikiamų paslaugų svetaines ar kitokia forma). Paslaugų teikėjas privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Vartotojas gali skųsti paslaugų teikėjo, kaip duomenų valdytojo ir (ar) tvarkytojo, veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi nustatytas terminas pateikti atsakymą.
3. Vartotojas turi teisę reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti ir toliau nebetvarkomi, kai asmens duomenų nebereikia tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, kai duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą ar nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
4. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėse nurodyta tvarka ir būdais.
5. Informacijos apsaugos priemonės
6. "XXXpazintys.lt" naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti "XXXpazintys.lt" darbuotojai.
7. XXXpazintys.lt nerenka, nesaugo ir kitaip nedirba su Kreditinėm kortelėm ir jokia kita informacija susijusia su kreditinėm kortelėmis. Už šitos infomracijos rinkimą, apsauga atsakinga trečia šalis, per kurią vykdomi mokėjimai
8. "XXXpazintys.lt" primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. "XXXpazintys.lt" prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
9. "XXXpazintys.lt" įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko "XXXpazintys.lt", tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, "XXXpazintys.lt" įspėja, kad "XXXpazintys.lt" negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

Nepilnamečių apsauga
"XXXpazintys.lt" rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis visomis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl visos Svetainės dalys skirtos tik suaugusiųjų auditorijai. Nepilnamečiams lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetaines ar jų dalis.

Privatumo politika ir slapukų naudojimo principai

Teikdami XXXpazintys.lt paslaugas ir bendradarbiaudami su klientais vadovaujamės partnerystės principais. Šiais principais vadovaujamės ir tvarkydami Jūsų asmeninius duomenis bei rūpestingai saugodami Jūsų privatumą. Šiame dokumente pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus.

Slapukas (angl. cookies) – tai nedidelė teksto rinkmena, naudojama daugelyje interneto svetainių pakartotiniams vartotojų apsilankymams fiksuoti. Kadangi slapukai yra neveiklioji rinkmena, jų naudojimas yra saugus. Slapukai neplatina virusų ar kitų žalingų programų. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog slapukai yra naudojami daugumoje interneto svetainių. XXXpazintys.lt svetainėje naudojamų slapukų pagalba užtikrinamas tinkamas svetainės veikimas ir sudaromos geresnės sąlygos pritaikyti svetainę Jūsų poreikiams. O tai leidžia Jums sėkmingai naudotis svetaine, domintis XXXpazintys.lt paslaugomis bei užsakant norimas paslaugas.

XXXpazintys.lt svetainėje naudojami slapukai:
- Būtinieji – einamojo apsilankymo informacijos saugojimas,
- Elgsenos slapukai – lankymo statistikų saugojimas,
- Funkciniai slapukai – lankytojų pasirinkimų ir nustatymų informacijos saugojimas.

Slapukų naudojimo tikslai:
- Slapukų išsaugota informacija naudojama įprastinių operacijų bei sveitainės veikimo užtikrinimo, statistinių duomenų rinkimo tikslais, siekiant svetainę tobulinti ir sukurti kuo patogesnes sąlygas svetainės lankytojams ja naudotis.
- Slapukai taip pat padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi XXXpazintys.lt svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Tokiu būdu svetainę galime tobulinti, padaryti ją patogesnę Jums.
- Jei, lankydamiesi mūsų svetainėje, paprašote, kad su Jumis būtų susisiekta, išsiunčiate mums paklausimą, elektroninį laišką, nurodydami savo vardą, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, mes šiuos duomenis naudojame tik atlikdami Jūsų užsakymą bei suteikdami visą reikiamą informaciją apie mūsų paslaugas.
- Elgsenos slapukai renka anoniminę informaciją, apie tai, kokiuose puslapiuose lankosi svetainės lankytojai. Jų pagalba sužinome, kokios prekės ir kokia tinklalapio informacija Jus labiausiai domina.
- Funkciniai slapukai įsimena jūsų naršymo pasirinkimus, todėl apsilankius dar kartą nereikės naujai nustatinėti tų pačių parametrų.

Informuojame, jog iš slapukų gauti duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais. Jokia informacija nėra perduodama jokioms trečiosioms šalims.

Slapukų atsisakymas:

Kokius slapukus įrašome, visuomet galite peržiūrėti savo naršyklėje. Taip pat bet kada galite atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdami nustatymus ir ištrindami Jūsų naršyklėje įrašytus slapukus. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad išjungus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos.

Jei nepageidaujate iš XXXpazintys.lt svetainės gauti slapukų, atidarykite savo naršyklės interneto parinktis, pasirinkite „Slapukų nustatymai“ (angl. Advanced Cookie Settings) ir įtraukite XXXpazintys.lt svetainės adresą į sąrašą svetainių, kurių slapukų nepageidaujate gauti. Taip pat galite nuspręsti ištrinti atskirus slapukus arba visus anksčiau Jūsų naršyklės išsaugotus slapukus.Daugiau informacijos apie slapukus, kaip juos ištrinti ar valdyti, galite sužinoti apsilankę tinklapyje www.aboutcookies.org.